26.04.2017, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Aktuāla vakance Pārgaujas novada bāriņtiesā
  Pārgaujas novada pašvaldība aicina pieteikties kandidātus bāriņtiesas locekļa amatam Straupes pagastā (0.5 slodzes) uz pieciem gadiem. Pieteikšanās līdz 12.maijam ...
 • Iespējama pašvaldību vēlēšanu iecirkņu maiņa
  Līdz 16. maijam ir iespējams veikt vēlēšanu iecirkņu maiņu pašvaldību vēlēšanām, kas notiks 2017. gada 3. jūnijā ...
 • Tiek izsludināts fotokonkurss “Novads no cita skata punkta”
  Fotoattēlus konkursam var iesniegt līdz 22. maijam. Balvā lidojumu ar gaisa balonu virs Pārgaujas novada ...
 • SK "Pārgaujai" pirmā medaļa kluba vēsturē
  8. aprīlī iegūta 3.vieta ELVI florbola līgā vīriešiem, mērojoties spēkiem ar FBK "Valmiera". Paldies spēlētājiem un īpašs paldies trenerim Ingum Laiviņam! Lieliska spēle! ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
295, pašlaik vēro: 8.

Vai iesniegsiet savu fotoattēlu konkursā “Novads no cita skatu punkta”?
nē, jo deklarētā dzīvesvieta ir citur
vēl nav izlemts
nav zināms par šāda konkursa norisi
» SākumlapaBiedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Termiņš projektu iesnieguma pieņemšanai
2017. gada 3. marts - 2017. gada 3. aprīlis

2. kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums   
Rīcībai 1.1. Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana un attīstība, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana
EUR  267 799,79

Projektu  īstenošanas termiņš

 • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 • Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa
 • 50 000 EUR
 • 70 000 EUR uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas
Atbalsta intensitāte   
65%
+5% projektiem, kurus realizē jauns uzņēmums*
Kopprojektam – 70%

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

 • 5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;                                                                                                                             
 • 5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;                                                                    
 • 5.1.3. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vietas), jaunu realizācijas veidu īstenošana. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija. Darba vides iekārtošana, uzlabošana. Tirdzniecības vietu iekārtošana. Tirdzniecības veidu dažādošana, izbraukumu tirdzniecība, e-vide, utt.                                     
 • 5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.                                                                          
Rīcības apraksts    
Darbību apraksts:
 • Jaunu uzņēmumu radīšana un esošo uzņēmumu darbības attīstība;
 • Jaunu produktu, pakalpojumu izveide un esošo produktu un pakalpojumu attīstība;
 • Mājražošanas un amatniecības attīstība un dažādošana iepakošana un to realizēšana tirgū;
 • Lauksaimniecības produktu pārstrāde, tajā skaitā, saražotās produkcijas iepakošana un to realizēšana tirgū;
 • Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības produktu un pakalpojumu attīstība un dažādošana;
 • Jaunu tūrisma pakalpojumu un produktu attīstība un esošo uzlabošana un dažādošana;
 • Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vieta);
 • Tirgus vietas iekārtošana, uzlabošana, labiekārtošana;
 • Citu veidu vietējās produkcijas tirgus noieta sekmēšana (piemēram, internetveikala ierīkošana, izbraukumu tirdzniecība );
 • Darbinieku produktivitātes un kvalifikācijas kāpināšana.
Darbību īstenošanas vieta:
 • Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerības” darbības teritorijā, izņemot ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, ja projektā ir paredzēta dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai, tajās var piedalīties arī ārpus biedrības realizētās vietējās attīstības stratēģijas teritorijas, tāpat vietējās produkcijas tirdzniecības vieta var tikt ierīkota arī ārpus biedrības „Cēsu rajona lauku partnerības” darbības teritorijas (atbilstoši MK Nr.125 3.1.punktam).
Papildus iesniedzamie dokumenti
Projekta pieteikumam pievienotas fotofiksācijas, kas attiecas uz projekta īstenošanu (vietas, telpas, pamatlīdzekļu).

Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 rezultatīvais rādītājs, kas norādīti SVVA stratēģijas 3.3. nodaļā Rīcību rezultātu rādītāji
Radīta jauna darbavieta;
Izveidots jauns uzņēmums;
Palielināts neto apgrozījums vai ražošanas apjoms;
Produktivitātes kāpināšanas iespējas izmantojuši darbinieki;
Izveidota mobila izbraukumu tirdzniecības platforma;
Izveidota vai labiekārtota vietējās produkcijas realizācijas vieta;
Izveidots internetveikals.

Projektu iesniegumu iesniegšana
 • Elektroniski:
- Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login
- Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, nosūtot uz  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.
 • Papīra formā:
Biedrības “Cēsu rajona lauku partnerības” birojā: Jāņa Poruka ielā 8 -317.kabinetā, Cēsis, Cēsu novadā.  Jāiesniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā. 

Informācija

Informācija un “Cēsu rajona lauku partnerības” vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020. gada plānošanas periodam partnerības mājaslapā www.partneriba.lv un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.

Kontaktpersonas
 • Dace Melgalve, tālr. 29467509, e–pasts: cesis@partneriba.lv; Jāņa Poruka ielā 8 -317. kabinets, Cēsis, Cēsu novadā. LV4101.
 • Kristīne Zaķe, tālr. 26100933, e-pasts: cesis@partneriba.lv
*Par jaunu uzņēmumu tiek uzskatīts uzņēmums vai fiziska persona, kas uz projekta iesniegšanas brīdi plāno reģistrēt darbību vai reģistrācija nav vecāka par 1 gadu.© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv