25.03.2017, Sestdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Lielā Talka norisināsies 22. aprīlī
  Aicinām interneta vietnē www.talkas.lv oficiāli pieteikt organizētas talkas vietas Pārgaujas novada teritorijā ...
 • Par aktīvu atpūtu Rozulā – trešais labākais projekts Vidzemē
  Apvienības SDL 2016. gada noslēguma pasākumā projekts “Par aktīvu atpūtu Rozulā” novērtēts kā trešais labākais Vidzemes reģionā ...
 • Izsludināts Pašvaldības projektu konkurss 2017
  Līdz 13. aprīlim tiek gaidīti projekta pieteikumi vides un infrastruktūras sakārtošanai un labiekārtošanai, kā arī sabiedrisku kultūras vai izglītojošu pasākumu īstenošanai ...
 • 5. Interesantās vēstures vakars
  29. martā plkst. 18:00 Mazstraupes pilī (Straupes pamatskolā) lekcija par Hanzas laika "štātēm" ...
 • nekustamā īpašuma „Lejas Muižnieki” IZSOLE
  Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 6621,00 euro. Reģistrēties dalībai izsolē var līdz 18. aprīlim plkst. 16.00 ...
 • Līdz 31. martam norisinās jauniešu komandu uzņemšana biznesa projektu konkursā "Radām novadam"
  Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis vecumā no 18 līdz 30 gadiem ...
 • Aicinām uz sadarbību koncertmeistara pakalpojuma sniedzēju
  Nodarbības notiek divas reizes nedēļā (piektdienās un svētdienās) Straupes pagasta tautas namā Plācī ...
 • Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu
  Termiņš projektu iesniegšanai ir no 2017. gada 20. marta līdz 20. aprīlim ...
 • Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu
  Termiņš projektu iesnieguma pieņemšanai ir no 3. marta līdz 3. aprīlim ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1037, pašlaik vēro: 21.

Vai svinēsiet Baltā galdauta svētkus?
vēl nav izlemts
» SākumlapaBiedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Termiņš projektu iesnieguma pieņemšanai
2017. gada 3. marts - 2017. gada 3. aprīlis

2. kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums   
Rīcībai 1.1. Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana un attīstība, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana
EUR  267 799,79

Projektu  īstenošanas termiņš

 • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 • Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa
 • 50 000 EUR
 • 70 000 EUR uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas
Atbalsta intensitāte   
65%
+5% projektiem, kurus realizē jauns uzņēmums*
Kopprojektam – 70%

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

 • 5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;                                                                                                                             
 • 5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;                                                                    
 • 5.1.3. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vietas), jaunu realizācijas veidu īstenošana. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija. Darba vides iekārtošana, uzlabošana. Tirdzniecības vietu iekārtošana. Tirdzniecības veidu dažādošana, izbraukumu tirdzniecība, e-vide, utt.                                     
 • 5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.                                                                          
Rīcības apraksts    
Darbību apraksts:
 • Jaunu uzņēmumu radīšana un esošo uzņēmumu darbības attīstība;
 • Jaunu produktu, pakalpojumu izveide un esošo produktu un pakalpojumu attīstība;
 • Mājražošanas un amatniecības attīstība un dažādošana iepakošana un to realizēšana tirgū;
 • Lauksaimniecības produktu pārstrāde, tajā skaitā, saražotās produkcijas iepakošana un to realizēšana tirgū;
 • Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības produktu un pakalpojumu attīstība un dažādošana;
 • Jaunu tūrisma pakalpojumu un produktu attīstība un esošo uzlabošana un dažādošana;
 • Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vieta);
 • Tirgus vietas iekārtošana, uzlabošana, labiekārtošana;
 • Citu veidu vietējās produkcijas tirgus noieta sekmēšana (piemēram, internetveikala ierīkošana, izbraukumu tirdzniecība );
 • Darbinieku produktivitātes un kvalifikācijas kāpināšana.
Darbību īstenošanas vieta:
 • Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerības” darbības teritorijā, izņemot ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, ja projektā ir paredzēta dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai, tajās var piedalīties arī ārpus biedrības realizētās vietējās attīstības stratēģijas teritorijas, tāpat vietējās produkcijas tirdzniecības vieta var tikt ierīkota arī ārpus biedrības „Cēsu rajona lauku partnerības” darbības teritorijas (atbilstoši MK Nr.125 3.1.punktam).
Papildus iesniedzamie dokumenti
Projekta pieteikumam pievienotas fotofiksācijas, kas attiecas uz projekta īstenošanu (vietas, telpas, pamatlīdzekļu).

Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 rezultatīvais rādītājs, kas norādīti SVVA stratēģijas 3.3. nodaļā Rīcību rezultātu rādītāji
Radīta jauna darbavieta;
Izveidots jauns uzņēmums;
Palielināts neto apgrozījums vai ražošanas apjoms;
Produktivitātes kāpināšanas iespējas izmantojuši darbinieki;
Izveidota mobila izbraukumu tirdzniecības platforma;
Izveidota vai labiekārtota vietējās produkcijas realizācijas vieta;
Izveidots internetveikals.

Projektu iesniegumu iesniegšana
 • Elektroniski:
- Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login
- Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, nosūtot uz  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.
 • Papīra formā:
Biedrības “Cēsu rajona lauku partnerības” birojā: Jāņa Poruka ielā 8 -317.kabinetā, Cēsis, Cēsu novadā.  Jāiesniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā. 

Informācija

Informācija un “Cēsu rajona lauku partnerības” vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020. gada plānošanas periodam partnerības mājaslapā www.partneriba.lv un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.

Kontaktpersonas
 • Dace Melgalve, tālr. 29467509, e–pasts: cesis@partneriba.lv; Jāņa Poruka ielā 8 -317. kabinets, Cēsis, Cēsu novadā. LV4101.
 • Kristīne Zaķe, tālr. 26100933, e-pasts: cesis@partneriba.lv
*Par jaunu uzņēmumu tiek uzskatīts uzņēmums vai fiziska persona, kas uz projekta iesniegšanas brīdi plāno reģistrēt darbību vai reģistrācija nav vecāka par 1 gadu.© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv