21.02.2018, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Izrāde bērniem !!! IZRĀDE PĀRCELTA UZ 22. FEBRUĀRI
  15. februārī plkst. 13.00 Stalbes tautas namā bērnu izrāde “ROTAĻLIETU STĀSTS” ... !!! IZRĀDE PĀRCELTA UZ 22. FEBRUĀRI
 • Pieejamas valsts apmaksātās vakcīnas pret ērču encefalītu
  Tā kā Pārgaujas novads atrodas ērču encefalīta epidēmiskajā teritorijā, bērniem, kuri vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, ir pieejama valsts apmaksāta vakcīna pret ērču encefalītu ...
 • Pārgaujas novada pašvaldībai jauni sadarbības partneri Moldovā
  Pēc vizītes Pārgaujas novadā ar delegāciju no Riškani rajona padomes parakstīta vienošanās par sadarbību ...
 • Turpinās Sarkano klinšu infrastruktūras atjaunošanas darbi
  Ar ERAF atbalstu uzsākts projekts kā ietvaros tiek atjaunota Sarkano klinšu pie Gaujas infrastruktūra (Raiskuma pagasts) ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1148, pašlaik vēro: 27.

Vai, Jūsuprāt, būtu nepieciešama publiski pieejama un labiekārtota peldvieta pie Ungura ezera, kas atrodas netālu no kempinga "Unguri"?
Ir nepieciešama
Nav nepieciešama
Man tas nav aktuāli
» SākumlapaDOMES SĒDE
2018. gada 22. februārī, plkst. 15.oo
Stalbē

Darba kārtība:
1. Pārskats par 25.01.2018. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu
2. Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr. 17-09-A00702-000126 “Pārgaujas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve”   no Valsts kases aizņēmuma finanšu līdzekļiem
3. Par projekta “Mobilās grīdas iegāde āra pasākumu vajadzībām Raiskuma pagastā” izstrādi, iesniegšanu biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” projektu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējumu
4. Par Pārgaujas novada pašvaldības organizēto kultūras pasākumu ieejas maksas cenrāža apstiprināšanu
5. Par Pārgaujas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmes  savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018. gadam apstiprināšanu
6. Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu maiņu
7. Par adreses piešķiršanu
8. Par lietošanas mērķa noteikšanu plānotajai zemes vienības daļai.
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Gulbīši”, Raiskumā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā
10. Par “Pārgaujas novada pašvaldības projektu konkursa 2018” nolikuma apstiprināšanu.
11. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu nekustamiem īpašumiem Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā
12. Par Pārgaujas novada pašvaldības attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizēšanu
13. Par Grantu konkursa komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Pārgaujas novadā nolikuma apstiprināšanu
14. Par patvaļīgo būvniecību nekustamajā objektā /dzēsts/  Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads
15. Par saistošo noteikumu Nr. 2   “Par atkritumu apsaimniekošanu Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā” izdošanu
16. Par Pārgaujas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  –   “Rozulas Kalniņi” -1, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu un atsavināšanu
17. Par Pārgaujas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  –   “Rozulas Kalniņi” -2, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu un atsavināšanu
18. Par Pārgaujas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  –   “Rozulas Kalniņi” -3, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu un atsavināšanu
19. Par nekustamā īpašuma Daibes skola ar kadastra Nr.4280 005 0081 ieguldīšanu SIA “ZAAO” pamatkapitālā
20. Par nekustamā īpašuma /dzēsts/ Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra Nr. 4280 009 0386, atsavināšanu
21. Par nekustamā īpašuma „Klēts”, Plācī, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra Nr. 4282 005 0132, nomas tiesību izsoli
22. Par saistošo noteikumu Nr. 3“ Grozījumi Pārgaujas novada Domes 2017. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā”” izdošanu
23. Par saistošo noteikumu Nr.  4„ Par sociālajiem pakalpojumiem Pārgaujas novadā” izdošanu
24. Par /dzēsts/ ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
25. Par pašvaldībai piederošās dzīvojamās platības piešķiršanu
26.    Par Pārgaujas novada pašvaldības balvām sporta jomā
27.    Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam H.VENTAM
28.Pārskats par Pārgaujas novada bāriņtiesas darbu 2017. gadā
29.Par aizņēmuma ņemšanu grants ceļa “Mazaiskrogs – Irbēni” pārbūvei no    Valsts kases aizņēmuma finanšu līdzekļiem

* ar ierakstu /dzēsts/  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datu aizsargājošu informāciju.


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv