02.12.2021, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Informējam, ka 30.11.2021 tiks slēgti Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes Citadeles un Swedbank bankas norēķinu konti.
    Pārgaujas apvienības pārvalde informē, ka šā gada 30.novembrī tiks slēgti pārvaldes maksājumu konti AS "Citadele banka" un AS "Swedbank" bankās. Maksājumu veikšanai lūdzam izmantot AS “SEB banka” norēķinu kontu, kas paliek nemainīgs. Rekvizīti maksājumu veikšanai: Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde Reģ. Nr.: 90009116276 Konta numurs: LV06UNLA0050014307758
Karte
Apmeklējumi šodien:
77, pašlaik vēro: 8.

» SākumlapaGodināti Pārgaujas novada izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki
Foto:Titulu "Gada pedagogs 2020" saņem Straupes pamatskolas skolotāja Sanita Kārkliņa.

2. oktobrī Straupes pagasta tautas namā, Plācī, norisinājās ikgadējais Pārgaujas novada pedagogu un izglītības iestāžu tehnisko darbinieku godināšanas pasākums. Par iepriekšējā mācību gada sasniegumiem un inovācijām ikdienas darbā Pārgaujas novada domes atzinības rakstus pasniedza Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents, Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektore Maruta Drubiņa, un tos saņēma kopā 34 pedagogi un izglītības iestāžu tehniskie darbinieki no Straupes pamatskolas, Stalbes pamatskolas un Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas.

No Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas Pārgaujas novada domes atzinības rakstus saņēma 9 izglītības iestādes darbinieki:

Valija Barbāne, dabas zinību, ģeogrāfijas, sociālo zinību un internāta skolotāja, par profesionalitāti un ieinteresētību, veicot skolotājas darba pienākumus. Skolotāja darba gaitas Raiskuma skolā uzsāka 1976. gadā.  Skolotāja Valija darbu arvien ir veikusi radoši, ar atbildību, kā prioritāti izvirzot skolēna spēju vispusīgu attīstību, katra skolēna personības izaugsmi. Skolotājas Valijas vadībā skolēni bieži ar augstiem sasniegumiem piedalās speciālo klašu ģeogrāfijas olimpiādēs. Skolotāja veiksmīgi sadarbojas ar kolēģiem un plāno radošas, izzinošas nodarbības skolēniem.

Ilze Babahina, speciālās izglītības skolotāja, par profesionālu attieksmi un labām sadarbības prasmēm, veicot skolotāja darba pienākumus un prasmīgu skolas estētiskās vides noformēšanu. 13 darba gados uzkrāta liela pieredze darbā ar skolēniem, kuriem ir speciālās vajadzības. Veiksmīgi vada klases kolektīvu, labi sadarbojas ar vecākiem un administrāciju sarežģītu situāciju risināšanā. Saziņā ar skolēniem pielieto zīmju valodu un citas saziņas formas, ir iniciatore jauninājumu ieviešanā. Vada un aktīvi darbojas speciālo klašu skolotāju metodiskajā komisijā.

Vineta Millere, fizioterapeite, ārstnieciskās vingrošanas skolotāja, par ieguldījumu skolēnu veselības nostiprināšanā, veselīga dzīvesveida popularizēšanā. Vineta ir zinoša un prasmīga, rūpējas par katra bērna veselības nostiprināšanu. Pārzinot fizisko traucējumu medicīniskos aspektus, skolēniem vienkārši un pārliecinoši pamato vingrinājumu nozīmi veselības nostiprināšanā, sekmējot skolēnu vēlmi vingrinājumus veikt ar izpratni un atbildību.

Agita Jānelsiņa, sākumskolas skolotāja palīgs, par patiesu ieinteresētību, atbildību un uz pozitīvu sadarbību vērstu mācību vides veidošanu. Skolotāja ir profesionāls palīgs klases audzinātājai, prasmīgi veido attiecības ar kolēģiem un ikdienā risina skolēnu saskarsmes grūtības. Saskarsmē ar skolēniem skolotāja ir prasīga, korekta un iejūtīga. Lai veicinātu skolēnu sadarbības prasmes un skolēni lietderīgi izmantotu brīvo laiku, skolotāja Agita organizē izglītojošas, izzinošas un izklaidējošas aktivitātes, kurās skolēni darbojas ar prieku un aizrautību, gūstot gandarījumu par paveikto.

Dace Putniņa, vizuālās mākslas skolotāja, par cieņpilnu, labestīgu, atbalstošu un mierīgu attieksmi pret skolēniem, prasmi novērtēt skolēnu speciālās vajadzības un fiziskās iespējas veikt mācību uzdevumus, kas ir pamats labai sadarbībai mācību procesā. Prot ieinteresēt un motivēt skolēnus iepazīt mākslas pasauli. Regulāri rod iespējas skolēniem savas prasmes apliecināt konkursos un izstādēs, gūstot panākumus ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā.

Ints Bakāns, direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā, par atbildīgu skolas saimnieka pienākumu pildīšanu un aktīvu sadarbību, īstenojot pārmaiņas skolā. Ints savas kompetences ietvaros profesionāli risina problēmas skolā, pārzina skolu no pagrabstāva līdz jumtam, veic visus galvenos remontdarbus skolā, apkalpo skolas katlu māju un koordinē skolas tehniskā personāla darbu.

Gunta Broka, galvenā grāmatvede, par teicamu amata pienākumu izpildi, precīzi plānojot un atbildīgi izlietojot skolas finanšu resursus. Gunta prot atrast un izvēlēties izdevīgākos preču piedāvājumus, kā arī aktīvi iesaistās skolas estētiskās vides, pagalma un ābeļdārza labiekārtošanā.

Evija Priedīte, nakts aukle, par spēju iejūtīgi un prasmīgi sniegt bērniem atbalstu. Pildot aukles pienākumus, Evija skolā nostrādājusi vairāk nekā 20 gadus. Evija prot mierīgi izvērtēt situācijas, uzņemties atbildību un atbilstoši rīkoties. Evija labprāt iesaistās skolas vides uzlabošanas darbos.

Jautrīte Jēkabsone, bērnu aprūpētāja, par spēju racionāli novērtēt situācijas, sniegt bērniem nepieciešamo atbalstu. Jautrīte izrāda iniciatīvu un izsaka priekšlikumus skolas vides un skolēnu sadzīves apstākļu uzlabošanai bērniem ar speciālām vajadzībām. Veiksmīgi sadarbojas ar kolēģiem, lai skolēni laikus nokļūtu uz procedūrām, būtu paēduši un tiktu nodrošināta viņu vajadzībām nepieciešamā aprūpe.

No Stalbes pamatskolas, kā arī Stalbes pamatskolas struktūrvienības Auciemā Pārgaujas novada domes atzinības rakstus saņēma 11 pedagogi un skolas tehniskie darbinieki:

Inese Stalaža, par godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu pirmsskolas bērnu izglītošanā. Inese ar savu entuziasmu, neizsīkstošu enerģiju un mērķtiecīgu darbu jau 40 gadus ir veidojusi un attīstījusi Stalbes jauno paaudzi. Inese vienmēr ir smaidīga, labestīga un atsaucīga.

Agrita Jānelsiņa, par godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu pirmsskolas bērnu izglītošanā. Darba jubileja - 35 gadi. Agrita ir pirmsskolas skolotāja, kas aktīvi seko līdzi laikam, ir mūsdienīga un labprāt iegulda savas zināšanas bērnos, iedvesmojot un prasot iesākto pabeigt līdz galam, saskatīt un turēt godā dzīves pamatvērtības: godaprātu, darba prieku un atbildību.

Irita Rudzīte, par godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu pirmsskolas bērnu aprūpē. Iritai ir izcilas sadarbības prasmes ar līdzcilvēkiem, jo īpaši ar bērniem, ikviens viņas tuvumā jūtas aprūpēts, atbalstīts, lolots un gaidīts. Iritai ir svarīga sakopta apkārtējā vide, tāpēc viņa ar lielu prieku un aizrautību to vienmēr uztur kārtībā. Irita labprāt iesaistās mācību procesa organizēšanā un atbalsta skolotājas viņu radošajās idejās. Irita ir izcils skolotājas palīgs.

Jana Palsa, par atbildīgu metodiskā darba veikšanu sākumskolā un skolēnu sagatavošanu olimpiādēm un zinātnisko darbu konferencei “Mazs cinītis gāž lielu vezumu”. Jana neatlaidīgi meklē un atrod labākos paņēmienus, kā katram tik dažādajam klases skolēnam sniegt vislabāko uzmundrinājumu vai atbalstu gan mācību, gan audzināšanas darbā. Jana izvirza augstas prasības sev un arī citiem, daudz lieki nerunā, bet dara.

Inta Lapsiņa, par godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu sākumskolas bērnu izglītošanā. Darba jubileja - 30 gadi. Inta ar vislielāko atbildības sajūtu veic katru uzticēto pienākumu, ir saprotoša un ieinteresēta katra bērna izaugsmē. Inta ar entuziasmu un neatlaidību cenšas apgūt jaunas metodes un paņēmienus, lai pilnvērtīgi realizētu jauno mācību saturu 1.klasē.

Solvita Freiberga, par atbildīgu iesaistīšanos skolas metodiskajā darbā un ieinteresētību savas audzināmās klases skolēnu izaugsmē. Solvita saskarsmē ar skolēniem vienmēr prot saglabāt laipnu stingrību un ar rāmu pacietību veic skolas logopēda darbu. Ir atvērta jaunām idejām un ieinteresēta skolas attīstībā. Solvita vienmēr vēlas darbu izdarīt pēc iespējas kvalitatīvi un to prasa arī no skolēniem, mudinot saprast, ka rezultāts ir atkarīgs no paša ieguldījuma.

Jānis Mičulis, par ikgadēju rezultatīvu skolēnu sagatavošanu mājturības un tehnoloģiju olimpiādēm. Skolotājs spēj aizraut un ieinteresēt skolēnus praktiski darboties, rādot savu pozitīvo piemēru. Atsaucīgs un atvērts sadarbībai - ja skolā vajadzīgs kāds koka izstrādājums, skolotājs spēj uztvert un kopā ar skolēniem realizēt teju katru ideju.

Valija Vilciņa, par atbildīgu un rūpīgi veiktu grāmatveža darbu. Valija prot rūpēties ne tikai par to, lai algas dienā katra kolēģa kontā ieripo naudiņa, bet vienmēr apvaicājas, kā klājas, un prot ar savu optimismu uzmundrināt citus. Valija neatlaidīgi cenšas apgūt visu jauno, ir ieinteresēta sava darba kvalitatīvā paveikšanā.

Zigrīda Krūmiņa, par atbildīgu un rūpīgu apkopējas ikdienas darbu. Zigrīdai ir nozīmīgas idejas skolas darba vides pilnveidē. Zigrīdas pieeja darba jautājumiem ir vienmēr optimistiska un ieinteresēta, ikviens darbs Zigrīdas rokās top paveicams.

Inguna Cepa, par sporta dzīves organizēšanu pirmsskolā, par dažādām interesantām sportiskām aktivitātēm ikdienā, skolotājai pārtopot dažādos tēlos, tā ieinteresējot, aicinot aktīvi sportot, iesaistīt bērnus, vecākus un pedagogus.

Inese Štulberga, par augstu atbildības sajūtu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtējās vides sakārtošanā un uzkopšanā.

Savukārt no Straupes pamatskolas šogad tika godināti 14 izglītības iestādes pedagogi un tehniskie darbinieki:

Daiga Kreituze, pirmsskolas un vizuālās mākslas skolotāja. Skolotāja Daiga Kreituze strādā gan ar pirmsskolas, gan pamatskolas skolēniem. Radoši un prasmīgi darbojoties, skolotāja meklē un attīsta vizuālās mākslas talantus katrā skolēnā. Neiztrūkstošs ir skolotājas Daigas darbs skolas estētiskās vides veidošanā. Ik gadu skolēni piedalās dažādos radošos konkursos, kur ir saņēmuši godalgotas vietas. Paldies skolotājai Daigai Kreituzei par ieguldīto darbu skolas 90 gadu jubilejas pasākuma sagatavošanā un rezultatīvu skolēnu sagatavošanu konkursiem.

Ilona Čerņavska, dārzniece, floristikas pulciņa skolotāja, Ilona Čerņavska ikdienā rūpējas par sakoptu un ziedošu skolas vidi. Skolēni labprāt apmeklē Ilonas vadīto floristikas pulciņu. Katru gadu floristikas pulciņa bērni piedalās dažādos radošos konkursos, viņu darbi ir atzinīgi novērtēti, saņēmuši atzinības. Paldies Ilonai Čerņavskai par ieguldīto darbu skolas 90 gadu jubilejas pasākuma sagatavošanā un rezultatīvu skolēnu sagatavošanu konkursiem.

Kristīne Eidmane, pirmsskolas pedagoga palīgs. Apzinīgi veic savus pienākumus. Atvērta, draudzīga, atsaucīga. Liels atbalsts audzinātājām ikdienas darbā. Cilvēks, uz kuru var paļauties. Paldies Kristīnei Eidmanei par atbildību darba pienākumu izpildē un ieguldījumu bērnam nozīmīgu dzīves prasmju apguvē pirmsskolā.

Rudīte Riteniece, ķīmijas skolotāja. Skolotāja Rudīte Riteniece ir pozitīva, atvērta un atsaucīga gan strādājot ar skolēniem, gan sadarbojoties ar kolēģiem. Prot ieinteresēt skolēnus ķīmijas zinātnē. Paldies Rudītei Riteniecei par rezultatīvu skolēnu sagatavošanu olimpiādēm.

Iveta Adamsone, sociālo zinību skolotāja. Paldies Ivetai Adamsonei par ieguldīto darbu skolas 90 gadu jubilejas pasākuma sagatavošanā.

Elita Pakalne, latviešu valodas skolotāja. Skolotāja Elita Pakalne ikdienā māca latviešu valodu un literatūru, veic savu darbu ar augstu profesionālo meistarību, attīsta skolēnos radošumu, izziņas un sadarbības prasmes. Regulāri izglītojas, labprāt dalās pieredzē un sadarbojas ar kolēģiem. Paldies skolotājai Elitai Pakalnei par ieguldīto darbu skolas 90 gadu jubilejas pasākuma sagatavošanā un rezultatīvu skolēnu sagatavošanu olimpiādēm.

Aiva Gūtmane, sākumskolas, pasaules un Latvijas vēstures skolotāja. Aiva radoši un profesionāli plāno mācību stundu, veiksmīgi izmanto stundās digitālos materiālus, pielieto tehnoloģijas. Aiva regulāri izglītojas, labprāt dalās pieredzē ar kolēģiem. Veicina skolēnu dziļāku izpratni par vēstures jautājumiem. Paldies Aivai Gūtmanei par rezultatīvu skolēnu sagatavošanu olimpiādēm.

Zane Berga, matemātikas skolotāja. Zane mērķtiecīgi attīsta skolēnos talantus. Regulāri augsti sasniegumi dažādos matemātikas konkursos un olimpiādēs. 2019./2020.m.g. tika iegūta 3.vieta Valsts olimpiādē matemātikā. Zane ir mērķtiecīga, neatlaidīga, motivēta un enerģiska darbā ar skolēniem. Paldies Zanei Bergai par rezultatīvu skolēnu sagatavošanu olimpiādēm.

Tatjana Biezā, pirmsskolas pedagoga palīgs. Pozitīva, izpalīdzīga, sirsnīga. Bērnu mīlēta, vienmēr smaidīga. Lai gan dzīves laikā strādājusi citās jomās, vienmēr ir bijusi vēlme būt kopā ar bērniem. Paldies Tatjanai Biezajai par atbildību darba pienākumi izpildē un ieguldījumu bērnam nozīmīgu dzīves prasmju apguvē pirmsskolā.

Dagne Maļinovska, pirmsskolas skolotāja. Dagne atbildīgi, radoši un prasmīgi veic pirmsskolas skolotājas pienākumus, sagatavojot bērnus mācībām skolai, māca viņiem dažādas dzīvei noderīgas prasmes. Dagni raksturo iekšējs miers, smaids un pozitīvisms. Paldies Dagnei Maļinovskai par ieguldījumu sešgadīgo bērnu sagatavošanā skolai.

Dana Gaile, angļu valodas skolotāja. Paldies Danai Gailei par ieguldīto darbu skolas 90 gadu jubilejas pasākuma sagatavošanā.

Evija Tiltiņa, bioloģijas skolotāja. Paldies Evijai Tiltiņai par ieguldīto darbu skolas 90 gadu jubilejas pasākuma sagatavošanā.

Ivans Grahoļskis, sētnieks. Ivans ikdienā rūpējas par skolas apkārtnes kārtību un tīrību, savu darbu dara atbildīgi jebkuros laika apstākļos. Paldies Ivanam Grahoļskim par atbildīgu darbu skolas apkārtnes sakopšanā.

Ligita Krūmiņa, skolas direktore. Direktore Ligita Krūmiņa Straupes pamatskolu vada 25 gadus. Profesionāla, mērķtiecīga, uz izaugsmi vērsta pieeja darbā ar skolotājiem, skolēniem un tehnisko personālu. Direktores vadībā skola ir attīstījusies par iestādi, kas veicina skolēnu talantu attīstību, sasniedz augstus rezultātus olimpiādēs un konkursos, pilnveido un attīsta skolēnu akadēmiskās un dzīves prasmes. Paldies direktorei Ligitai Krūmiņai par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā un Straupes pamatskolas attīstībā.

Titulu “Gada pedagogs 2020” saņem Sanita Kārkliņa. Sanita ir sākumskolas skolotāja Straupes pamatskolā, kas pasniedz latviešu valodu, matemātiku, sociālās zinības, dizainu un tehnoloģijas, dabaszinības un angļu valodu. Skolotāja gadu no gada aicina un motivē skolēnus piedalīties konkursos un olimpiādēs. 2019./2020.m.g. trīs Sanitas skolēni piedalījās Latvijas Universitātes A.Liepas neklātienes matemātikas skolas starptautiskajā 4.klašu olimpiādē “Tik vai… Cik?” un ieguva godalgoto 1.,2. un 3.vietu kopvērtējumā. Ar savu audzināmo klasi skolotāja aktīvi iesaistījās un piedalījās Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase” un Vidzemes Olimpiskā centra projektā “Ledus gladiatori”, kur 4.klašu divīzijā ieguva 3.vietu. arī šogad skolotāja veic sākumskolas metodiķa pienākumus, apgūstot specifiskās mācības Dibel Next. Sistēma ir paredzēta bērna agrīnās lasītprasmes attīstības operatīvai novērtēšanai.

Šajā gadā pedagogu un skolu tehnisko darbinieku godināšanas pasākums tika organizēts nedaudz citādā formātā – pedagogiem bija jāsēž vietās pa divi ierasto galdiņu vietā, kā arī pasākuma dalībniekiem nemitīgi tika atgādināts par drošības un higiēnas prasību ievērošanu. Tomēr nemainīgi arī šogad pasākumā izskanēja neskaitāmi pateicības vārdi, novērtējot sirsnīgo, nesavtīgo, enerģisko un dinamisko darbu, ko ikdienā veic pedagogi un izglītības iestāžu tehniskie darbinieki.

Pārgaujas novada pašvaldība novēl pedagogiem un skolu darbiniekiem turpināt pašaizliedzīgo darbu skolas tēla un attīstības veidošanā, kā arī nezaudēt degsmi skolēnu izglītošanā.

Lai nezūd entuziasms arvien jaunu metožu un radošu pieeju izmantošanā, lai ikvienam izaicinājumam un situācijai vienmēr tiek rasti vislabākie risinājumi, kā arī, lai  panākumiem bagāti arī turpmākie gadi!© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv