26.07.2017, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Uzsākta Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde
  Aicinām iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā, izsakot priekšlikumus ...
 • Ar valsts atbalstu Pārgaujas novadā uzsākta vairāku projektu realizācija
  Saņemot valsts mērķdotācijas pašvaldības pasākumu īstenošanai, šajā gadā uzsākta vairāku projektu realizācija (kopā 4) ...
 • Tiks atjaunota Sarkano klinšu infrastruktūra
  Ar ERAF atbalstu uzsākts projekts kā ietvaros tiks atjaunota Sarkano klinšu pie Gaujas infrastruktūra (Raiskuma pagasts) ...
 • Uzsākta Straupes kapu mūra atjaunošana
  Aicinām iedzīvotājus arī iesaistīties mūra veidošanā, kapu pārzinim Raimondam Biezēkam atnesot laukakmeņus, kas nepārsniedz 30 cm diametrā ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1005, pašlaik vēro: 42.

Vai iesaistīsieties Pārgaujas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā?
jā, sniegšu priekšlikumus
nē, tas nav aktuāli
grūti pateikt
» PAŠVALDĪBA » DOMES SĒDES » Darba kārtība » Domes sēdes darba kārtība

DOMES SĒDE
DARBA KĀRTĪBA

2017. gada 20. jūlijā, plkst. 15.oo
Stalbē


Darba kārtība:

1. Pārskats par 21.06.2017. ārkārtas domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi
2. Par saistošo noteikumu Nr. ____ “Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 1  “Pārgaujas novada pašvaldības budžets   2017. gadam” izdošanu
3. Par grozījumiem Pārgaujas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā Nr. 3 “Par Pārgaujas novada pašvaldības amata vienību saraksta aktualizēšanu” (prot.Nr.1, 4.§)
4. Par Pārgaujas novada domes iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu
5. Par Pārgaujas novada domes administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu
6. Par Pārgaujas novada pašvaldības administratīvo aktu apstrīdēšanas  komisijas sastāva apstiprināšanu
7. Par Pārgaujas novada domes īpašumu komisijas sastāva apstiprināšanu
8. Par Pārgaujas novada domes pārstāvja deleģēšanu Vidzemes plānošanas reģiona Padomes sastāvam
9. Par Pārgaujas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma „Žagari 1”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu
10. Par grozījumiem zemes nomas līgumā daļai no nekustamā īpašuma „Pilsciems”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā
11. Par grozījumiem zemes nomas līgumā daļai no nekustamā īpašuma „Pilsciems”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā
12. Par grozījumiem zemes nomas līgumā daļai no nekustamā īpašuma „Pilsciems”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā
13. Par nekustamā īpašuma /dzēsts/ sadalīšanu,  jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu
14. Par nekustamā īpašuma /dzēsts/ telpu grupu adrešu Nr.1 un Nr.2 likvidēšanu
15. Par lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma /dzēsts/, Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu /dzēsts/
16. Par zvejas rīku licenču piešķiršanu zvejai ar tīkliem Raiskuma ezerā

17. Par Pārgaujas novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu un tās darbību
18. Par Pārgaujas novada bāriņtiesas darbinieku ētikas kodeksa  apstiprināšanu
19. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam  Hardijam  VENTAM

Slēgtā sēdes daļa
20. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu /dzēsts/
21. Par /dzēsts/ ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
22. Par /dzēsts/ ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu


* ar ierakstu /dzēsts/  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datu aizsargājošu informāciju


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv