25.09.2021, Sestdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
22, pašlaik vēro: 12.

» PĀRVALDE » Dzimtsarakstu nodaļa » Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

APSTIPRINĀTS

ar Pārgaujas novada domes

21.07.2016. lēmumu (protokols Nr. 7, 11.§)

 

PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES

„PĀRGAUJAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA”

NOLIKUMS

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Pārgaujas novada Dzimtsarakstu nodaļa (turpmāk tekstā – Dzimtsarakstu nodaļa) ir Pārgaujas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izveidota un padotībā esoša Iestāde, kas nodrošina Pašvaldībai nodoto autonomo un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos (turpmāk – normatīvie akti) paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā, kā arī citu Pašvaldības deleģēto uzdevumu izpildi.

1.2. Dzimtsarakstu nodaļa atrodas Pašvaldības izpilddirektora pakļautībā.

1.3. Savā darbībā Dzimtsarakstu nodaļa ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Civillikumu, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumu, Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumu, Personu apliecinošu dokumentu likumu, Iedzīvotāju reģistra likumu, Valsts valodas likumu, Administratīvā procesa likumu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”, Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumi Nr.378 “Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu”, un citus normatīvos aktus, Tieslietu ministrijas noteikumus un rīkojumus, Pašvaldības saistošos noteikumus, Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu, Pašvaldības domes lēmumus, Pašvaldības domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotos rīkojumus.

1.4. Dzimtsarakstu nodaļas nolikums (turpmāk – Nolikums) ir saistošs Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem.

1.5. Dzimtsarakstu nodaļas darbības uzraudzību savas kompetences ietvaros veic Tieslietu ministrs. Tieslietu ministrija uzrauga normatīvo aktu ievērošanu civilstāvokļa aktu reģistrācijā, kā arī metodiski vada dzimtsarakstu nodaļu.

1.6. Dzimtsarakstu nodaļai ir savs zīmogs ar Dzimtsarakstu nodaļas pilnu nosaukumu valsts valodā un papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu, atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”. Dzimtsarakstu nodaļa izmanto valsts simboliku, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

1.7. Dzimtsarakstu nodaļa iekšējā un ārējā sarakstē izmanto Pašvaldības apstiprinātu noteikta parauga veidlapu (Pielikums Nr.1). Dokumentus, kas sagatavoti uz Dzimtsarakstu nodaļas veidlapas ir tiesīgs parakstīt Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs vai vadītāja prombūtnē ar Pašvaldības rīkojumu noteikts un ar Tieslietu ministriju saskaņots pašvaldības darbinieks - vadītāja pienākumu izpildītājs.

1.8. Dzimtsarakstu nodaļu finansē no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, kā arī sniegtajiem maksas pakalpojumiem un pašvaldības nodevām.

1.9. Dzimtsarakstu nodaļas atrašanās adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151.

Dzimtsarakstu nodaļas juridiskā adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151.

1.10. Dzimtsarakstu nodaļa veic savas funkcijas un uzdevumus patstāvīgi, sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām un iestādēm.

2. Dzimtsarakstu nodaļas funkcijas, uzdevumi, kompetence

2.1. Dzimtsarakstu nodaļas pamatfunkcija ir civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana, kā arī civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fonda veidošana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2.2. Dzimtsarakstu nodaļas uzdevumi:

2.2.1. kārtot Dzimtsarakstu nodaļas lietvedību, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veicot:

2.2.1.1. dzimšanas faktu reģistrāciju,

2.2.1.2. miršanas faktu reģistrāciju,

2.2.1.3. laulības reģistrāciju,

2.2.1.4. ierakstu izdarīšana laulības reģistrā, pamatojoties uz garīdznieka paziņojumu;

2.2.2. nodrošināt Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto laulību, dzimšanas un miršanas ierakstu reģistru (turpmāk tekstā kopā saukti – Reģistri) glabāšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2.2.3. atjaunot bojā gājušos civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, anulēt, papildināt un labot civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, pamatojoties uz tiesas spriedumu, administratīvo aktu, Dzimtsarakstu nodaļas atzinumu vai ieinteresētās personas iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2.2.4. pieņemt paternitātes atzīšanas iesniegumus (uz noteiktas veidlapas) un nodrošināt paternitātes atzīšanas dokumentu noformēšanu, veicot ierakstu dzimšanas reģistrā;

2.2.5. sagatavot dokumentus par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu un iesniegt tos izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam;

2.2.6. veidot Dzimtsarakstu nodaļā sastādīto civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fondu un nodrošināt arhīva fonda dokumentu glabāšanu, uzskaiti un izmantošanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2.2.7. izsniegt civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, izziņas un izrakstus no reģistru ierakstiem pēc personu vai iestāžu pieprasījuma, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2.2.8. izsniegt civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu norakstus pēc citu dzimtsarakstu nodaļu pieprasījuma;

2.2.9. sniegt konsultācijas personām un iestādēm civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos;

2.2.10. nekavējoties paziņot Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam par ārzemnieka (izņemot personu, kura atzīta par bezvalstnieku) Dzimtsarakstu nodaļā veikto miršanas fakta reģistrāciju;

2.2.11. organizēt un nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu Dzimtsarakstu nodaļā;

2.2.12. nodrošināt civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību veidlapu uzskaiti, glabāšanu un izlietošanu Dzimtsarakstu nodaļā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2.2.13. sagatavot un sniegt pārskatus par savu darbību:

2.2.13.1. Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un apjomā,

2.2.13.2. Pašvaldībai, pēc pieprasījuma;

2.2.14. nodrošināt svinīgu bērna dzimšanas reģistrāciju, pēc vecāku pieprasījuma;

2.2.15. veikt citus uzdevumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem.

3. Dzimtsarakstu nodaļas tiesības un pienākumi

3.1. Dzimtsarakstu nodaļai ir tiesības:

3.1.1. patstāvīgi lemt par tās kompetencē esošajiem jautājumiem;

3.1.2. pieprasīt un saņemt:

3.1.2.1. darbam nepieciešamo informāciju no Pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm, kā arī iepazīties ar Pašvaldības struktūrvienību un iestāžu rīcībā esošajiem Dzimtsarakstu nodaļas darbam nepieciešamajiem dokumentiem,

3.1.2.2. reģistru ierakstu norakstus no citām dzimtsarakstu nodaļām,

3.1.2.3. no citām personām un iestādēm Dzimtsarakstu nodaļai noteikto pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;

3.1.3. pārbaudīt Dzimtsarakstu nodaļai sniegto informāciju;

3.1.4. iesniegt priekšlikumus Dzimtsarakstu nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;

3.1.5. izmantot piešķirtos finanšu, tehniskos un darbaspēka resursus, nodrošinot Dzimtsarakstu nodaļai noteikto funkciju un uzdevumu izpildi;

3.1.6. iekasēt valsts nodevu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;

3.1.7. piedalīties darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos.

3.2. Nodaļas pienākumi

3.2.1. atbilstoši noteiktajiem mērķiem, nodrošināt Dzimtsarakstu nodaļai noteikto uzdevumu kvalitatīvu izpildi;

3.2.2. pēc pieprasījuma sniegt Pašvaldības vadībai informāciju par Dzimtsarakstu nodaļas darbību;

3.2.3. sadarboties ar visām Pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm nepieciešamās informācijas iegūšanai un apmaiņai;

3.2.4. nodrošināt dokumentu apriti atbilstoši lietvedības prasībām; mērķtiecīgi, efektīvi un precīzi izmantot piešķirtos Pašvaldības domes budžeta finanšu līdzekļus noteikto funkciju un uzdevumu veikšanai;

3.2.5. atbilstoši Pašvaldībā noteiktajā kārtībā un termiņos izstrādāt un iesniegt Dzimtsarakstu nodaļas budžeta pieprasījumu;

3.2.6. sagatavot Pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā lēmumprojektus, iesniegšanai pašvaldības domes pastāvīgajās komitejās un domes sēdēs Dzimtsarakstu nodaļas kompetencē esošajos jautājumos, kā arī piedalīties Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju un domes sēdēs.

4. Dzimtsarakstu nodaļas struktūra un darba organizācija

4.1. Dzimtsarakstu nodaļas darbu vada un organizē Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs, kas rīkojas saskaņā ar darba līgumu, amata aprakstu, atbilstoši normatīvo aktu un Nolikuma prasībām. Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju var būt tikai Latvijas Republikas pilsonis, kurš ieguvis vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē un atbilst citām normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

4.2. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata Pašvaldības dome pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju. Pamatojoties uz Pašvaldības domes lēmumu, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba Pašvaldības izpilddirektors.

4.3. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts Pašvaldības izpilddirektoram.

4.4. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs savas kompetences ietvaros, saskaņā ar Nolikumu:

4.4.1. vada un organizē Dzimtsarakstu nodaļas darbu, izpildot un realizējot noteiktos uzdevumus un tiesības;

4.4.2. atbild par Dzimtsarakstu nodaļas finanšu un materiālo līdzekļu likumīgu, racionālu un lietderīgu izmantošanu, sastāda Dzimtsarakstu nodaļas finanšu gada budžeta pieprasījumus, atbilstoši Pašvaldībā noteiktajai kārtībai;

4.4.3. organizē Dzimtsarakstu nodaļas lietvedību, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošinot:

4.4.3.1. civilstāvokļa aktu reģistrāciju,

4.4.3.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu sniegšanu,

4.4.3.3. ienākošo dokumentu saņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju un savlaicīgu atbildes sagatavošanu un dokumentu izsniegšanu vai nosūtīšanu, ievērojot normatīvo aktu prasības;

4.4.4. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Dzimtsarakstu nodaļas intereses valsts un sabiedriskajās institūcijās, kā arī attiecībās ar citām personām un iestādēm, ja likums nenosaka citu pārstāvības kārtību;

4.4.5. atbild par Dzimtsarakstu nodaļas darbību reglamentējošo dokumentu (nolikumu, reglamentu, u.c.) izstrādi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

4.4.6. nodrošina Dzimtsarakstu nodaļā tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu ugunsdrošības, darba aizsardzības, veselības aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības jomās;

4.4.7. nodrošina Darba likuma, darba kārtības noteikumu un citu iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu ievērošanu Dzimtsarakstu nodaļas darbā;

4.4.8. nodrošina Dzimtsarakstu nodaļas funkciju veikšanai nodoto materiālo vērtību saglabāšanu;

4.4.9. sniedz noteiktu informāciju (paziņojumu) par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, atbilstoši normatīvajiem aktiem;

4.4.10. izstrādāt Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku amata aprakstus, nosakot darbinieku atbildību, pienākumus un tiesības;

4.4.11. veic citus uzdevumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem, Tieslietu ministrijas noteikumiem un rīkojumiem, Pašvaldības domes lēmumiem, Pašvaldības nolikumam, Pašvaldības vadības izdotajiem rīkojumiem un izpilddirektora norādījumiem.

4.5. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja prombūtnes laikā tā pienākumus pilda ar Pašvaldības rīkojumu noteikts un ar Tieslietu ministriju saskaņots pašvaldības darbinieks - vadītāja pienākumu izpildītājs.

4.6. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki, kurus pieņem darbā un atbrīvo no darba Pašvaldības izpilddirektors, darbojas savas kompetences ietvaros, saskaņā ar amata apraksta un darba līguma nosacījumiem.

4.7. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki savas kompetences ietvaros, saskaņā ar Nolikumu pilda citus Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja noteiktus uzdevumus.

4.8. Ja Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks saņem tiešu uzdevumu no Pašvaldības vadības, darbinieks par to informē Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju.

4.9. Dzimtsarakstu nodaļa savā darbībā veic Dzimtsarakstu nodaļas dokumentu arhivēšanu nodrošinot dokumentu saglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši lietu nomenklatūrai, kura saskaņota ar Latvijas Nacionālo arhīvu.

4.10. Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem ir noteikts normālais darba laiks, saskaņā ar Pašvaldības Darba kārtības noteikumos noteikto kārtību.

4.10.1. Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Otrdienās 08.00 – 13.00

Trešdienās 14.00 – 18.00

5. Dzimtsarakstu nodaļas darbības tiesiskuma nodrošinājuma mehānisms

5.1.Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs atbild par Dzimtsarakstu nodaļas darbību kopumā, tā nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

5.2.Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas vai darbinieka pieņemto lēmumu ieinteresētā persona var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot iesniegumu Pašvaldības izpilddirektoram.

5.3.Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas civilstāvokļa akta reģistrācijas atteikumu, labot, vai papildināt civilstāvokļu aktu reģistru ierakstus, kā arī Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas vai darbinieka faktisko rīcību persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Dzimtsarakstu nodaļas finansēšanas avoti un kārtība

6.1. Pašvaldība nodrošina Dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanas un saimniecisko izdevumu finansēšanu, tajā skaitā personāla darba algas un nosaka kārtību, kādā Dzimtsarakstu nodaļa tiek finansēta no Pašvaldības budžeta.

6.2. Visa Dzimtsarakstu nodaļas finanšu līdzekļu aprite tiek organizēta centralizēti Pašvaldībā.

6.3. Dzimtsarakstu nodaļas finanšu darbības dokumentāciju kārto saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Pašvaldības lēmumiem, noteikumiem, Pašvaldības domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumiem, norādēm.

7. Dzimtsarakstu nodaļas saimnieciskā darbība

7.1. Dzimtsarakstu nodaļa var sniegt maksas pakalpojumus Pašvaldības noteiktajā kārtībā, atbilstoši ar Pašvaldības domes lēmumu apstiprinātajam cenrādim. Ienākumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem veido papildus finanšu līdzekļus, kurus izlieto saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

 

8. Dzimtsarakstu nodaļas reorganizācija vai likvidācija

8.1. Lēmumu par Dzimtsarakstu nodaļas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Pašvaldības dome. Tieslietu ministrs var ierosināt pašvaldībai izskatīt jautājumu par dzimtsarakstu nodaļas reorganizāciju.

9. Nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

9.1. Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma, to grozījumu izstrādi nodrošina Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs. Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu, tā grozījumus apstiprina ar Pašvaldības domes lēmumu.

9.2. Grozījumus Nolikumā var ierosināt Pašvaldības domes priekšsēdētājs, izpilddirektors vai Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs u.c. normatīvajos aktos noteiktās institūcijas vai amatpersonas.

10. Noslēguma jautājumi

10.1. Nolikums stājas spēkā 2016. gada 1. augustā.

10.2. Ar Nolikuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu ar Pašvaldības domes 2009.gada 19.novembra lēmumu Nr.545 (protokols Nr.9, 12§) apstiprināto Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu.

 

Domes priekšsēdētājs            (personīgais paraksts)                  Hardijs VENTS© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv