27.09.2021, Pirmdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
20, pašlaik vēro: 9.

» PĀRVALDE » IZSOLES » Izsoles 2020

PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZSOLES
2020.GADĀ


Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atkārtotu (ceturto) izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Rozulas skola”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4280 007 0381, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0458 6,49 ha platībā, 2-stāvu būves (skolas ēkas) ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0381 001 un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0381 002, pārdošanai. Nekustamais īpašums reģistrēts Stalbes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar nodalījuma nr.100000098984.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 75000,00, drošības nauda EUR 7500,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 200,00. Izsole notiks 2021.gada 11.februārī plkst.11.30, Pašvaldības telpās "Auciemmuiža", Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2021. gada 8.februāra plkst.12.00.


Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa
Līguma projekts


Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas nr. 601, Jaunatnes ielā 1, Straupē, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 42829000001, ar kopējo platību 11,9 m2, kā arī pie nedzīvojamās telpas piederošās kopīpašuma 119/17465 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas un zemes gabala, pārdošanai. Nekustamais īpašums reģistrēts Straupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.362-601.

            Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 1000,00, drošības nauda EUR 100,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 50,00. Izsole notiks 2021.gada 11.februārī plkst.12.00, Pašvaldības telpās "Auciemmuiža", Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2021. gada 8.februāra plkst.12.00.

 
Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapaPārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli Pārgaujas novada pašvaldības apsaimniekotā nekustamā īpašuma “Tautas nams”, Plācī, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, sastāvā esošās administratīvās ēkas-tauta nama, kadastra apzīmējums 4282 005 008 6001, nedzīvojamo telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 4282 005 008 6001 005 ar telpām nr.1, nr.2 un Nr.3 (bijusī frizētava, palīgtelpa un tualete), telpu kopējā platība 36,4 m2, adrese “Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, nomas tiesību iegūšanai.

Izsoles sākuma cena ir 55,00 eiro/mēn (bez PVN), izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro, minimālais izsoles solis ir 5,00 eiro.

Izsole notiks 2021. gada 14.janvārī plkst. 11.30 Pašvaldības telpās "Auciemmuiža”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājums veicams Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv ne vēlāk kā līdz 2021.gada 11.janvārim plkst. 12.00.

 Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa nr.4, “Gaismas", Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4280 900 0041, ar kopējo platību 41,6 m2, pārdošanai. Nekustamais īpašums reģistrēts Stalbes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000086461 4.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 3200,00 EUR, drošības nauda EUR 320,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 100,00. Izsole notiks 2021.gada 14.janvārī plkst.12.00, Pašvaldības telpās "Auciemmuiža”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2021. gada 11.janvāra plkst.12.00.

 

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapaPārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma "Auciema ganības", Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, kadastra numurs 4274 008 0159, ar kopējo platību 29,95ha. Nekustamais īpašums reģistrēts Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr. 561.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 77 800,00 EUR, drošības nauda EUR 7780,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 200,00. Izsole notiks 2020.gada 10.decembrī plkst.11.30, Pašvaldības telpās
"Raiskuma tautas namā", Auciemā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā.


Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.


Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 7.decembra plkst.12.00. 

 

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapaPārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atkārtotu (trešo) izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Rozulas skola”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4280 007 0381, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0458 6,49 ha platībā, 2-stāvu būves (skolas ēkas) ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0381 001 un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0381 002, pārdošanai. Nekustamais īpašums reģistrēts Stalbes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar nodalījuma nr.100000098984.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 90000,00, drošības nauda EUR 9000,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 200,00. Izsole notiks 2020.gada 10.decembrī plkst.12.00, Pašvaldības telpās “Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 7.decembra plkst.12.00.

Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapa
Līguma projekts 

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atkārtotu (otro) izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma "Zvārguļi", Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4280 007 0250, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4280 002 0043, ar platību 2,53 ha, pārdošanai. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Stalbes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000591235.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 3400,00, drošības nauda EUR 340,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 50,00. Izsole notiks 2020.gada 15.oktobrī plkst.12.00, Pašvaldības telpās “Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 14.oktobra plkst.12.00.


Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapa

Ar Pārgaujas novada domes 20.08.2020. lēmumu "Par nekustamā īpašuma "Mālenderi'', Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, atsavināšanu" ir grozīta Pārgaujas novada pašvaldības internetvietnē publicētā informācija par nekustamā īpašuma "Mālenderi' izsoli, pagarinot izsoles pieteikumu pieņemšanas termiņu un precizējot izsoles norises dienu.

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma "Mālenderi", Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, kadastra numurs 4274 011 0232, ar kopējo platību 10,33 ha, pārdošanai. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000177368.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 21700,00, drošības nauda EUR 2170,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 200,00. Izsole notiks 2020.gada 1.oktobrī plkst.12.00, “Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 30.septembra plkst.12.00.

Izsoles noteikumi (ar precizējumiem)
Pieteikuma veidlapa


Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli Pārgaujas novada pašvaldības apsaimniekotā nekustamā īpašuma „Lielstraupes pils”, Straupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, kadastra Nr.4282 004 0263, sastāvā esošās ēkas ar adresi “Lapas”, Straupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, kadastra apzīmējums 4282 004 0263 003, nomas tiesību iegūšanai.

Izsoles sākuma cena ir 100,00 eiro/mēn (bez PVN), izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro, minimālais izsoles solis ir 5,00 eiro.

Izsole notiks 2020. gada 10.septembrī plkst. 12.00 Pašvaldības telpās “Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājums veicams Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9. septembrim plkst. 12.00.


Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Pļaviņa”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, kadastra numurs 4282 004 0470, ar kopējo platību 3,01 ha, pārdošanai. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Straupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000599039.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 7200,00, drošības nauda EUR 720,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 200,00. Izsole notiks 2020.gada 3.septembrī plkst.12.00, “Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 2.septembra plkst.12.00.


Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapa

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma "Mālenderi", Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, kadastra numurs 4274 011 0232, ar kopējo platību 10,33 ha, pārdošanai. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000177368.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 21700,00, drošības nauda EUR 2170,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 200,00. Izsole notiks 2020.gada 3.septembrī plkst.12.30, “Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 2.septembra plkst.12.00.

 
Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapa

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atkārtotu (otro) atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma "Pekšuciems", Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, ar kadastra numuru 4282 007 0119, ar kopējo platību 12,52ha, pārdošanai. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Straupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar nr.100000209203.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 22300,00, drošības nauda EUR 2230,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 250,00. Izsole notiks 2020.gada 30.jūlijā plkst.12.00, Stalbes tautas namā, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 29.jūlija plkst.12.00.


Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapa

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma "Zvārguļi", Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4280 007 0250, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0251, ar platību 3,98 ha, pārdošanai. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Stalbes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000591235.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 4960,00, drošības nauda EUR 496,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 50,00. Izsole notiks 2020.gada 2.jūlijā plkst.14.00, Stalbes tautas namā, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 1.jūlija plkst.13.00.


Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapa

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma "Zvārguļi", Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4280 007 0250, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4280 002 0043, ar platību 2,53 ha, pārdošanai. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Stalbes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000591235.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 3400,00, drošības nauda EUR 340,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 50,00. Izsole notiks 2020.gada 2.jūlijā plkst.13.30, Stalbes tautas namā, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 1.jūlija plkst.13.00.

 
 Izsoles noteikumi
 Pieteikuma veidlapa

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma "Zvārguļi", Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4280 007 0250, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4280 001 0074, ar platību 2,37 ha, pārdošanai. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Stalbes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000591235.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 1300,00, drošības nauda EUR 130,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 50,00. Izsole notiks 2020.gada 2.jūlijā plkst.13.00, Stalbes tautas namā, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 1.jūlija plkst.13.00.

 

Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapa

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma "Ceļmala", Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra nr. 4280 007 0468, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0459, ar kopējo platību 4,35 ha, t.sk., mežaudze un uz tā esoša būve (kūts) ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0381 004, pārdošanai. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Stalbes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000570631.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 15100,00, drošības nauda EUR 1510,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 200,00. Izsole notiks 2020.gada 2.jūlijā plkst.12.00, Stalbes tautas namā, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 1.jūlija plkst.12.00.


Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapa

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma "Pekšuciems", Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, ar kadastra numuru 4282 007 0119, ar kopējo platību 12,52ha, pārdošanai. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Straupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar nr.100000209203.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 22300,00, drošības nauda EUR 2230,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 250,00. Izsole notiks 2020.gada 29.maijā plkst.12.00, Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, kā arī reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 25.maijam,  plkst.12.00.

 Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli automašīnas VOLKSWAGEN GOLF VARIANT, valsts reģistrācijas numurs HN 949, pārdošanai.

Automašīnas izsoles sākumcena ir EUR 400,00, drošības nauda EUR 40,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis – EUR 20,00. Izsole notiks 2020.gada 9.aprīlī plkst.12.00, Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz epastu pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 8.aprīlim plkst.12.00.

Automašīnu var apskatīt darbdienās, iepriekš piesakoties pa tālr. 26529894.

Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapa


Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli automašīnas MERCEDES BENZ SPRINTER 308, valsts reģistrācijas numurs HP 9042, pārdošanai.

Automašīnas izsoles sākumcena ir EUR 620,00, drošības nauda EUR 62,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis – EUR 25,00. Izsole notiks 2020.gada 11.februārī plkst.11.30, Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz epastu pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 10.februārīm, plkst.12.00.

Automašīnu var apskatīt darbdienās, iepriekš piesakoties pa tālr. 26529894.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa


Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma dzīvoklis nr. 13, "Pavasari", Kūdumā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, ar kadastra numuru 4274 900 0130, ar kopējo platību 47 m2, kopā ar pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 470/7899 domājamās daļas no daudzdzīvokļa ēkas un zemes gabala, pārdošanai. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar nr.10000000055513.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 3600,00, drošības nauda EUR 360,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 50,00. Izsole notiks 2020.gada 3.martā plkst.12.00, Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, kā arī reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 2.martam,  plkst.12.00.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piesakoties pa tālr. 26529894.

 
Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Estrāde”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4274 003 0073, kas sastāv no zemes vienības 2,1 ha platībā (turpmāk – NĪ), pārdošanai. Īpašums reģistrēts Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000562992. Uz zemes vienības atrodas estrāde (būve ar kadastra apzīmējumu 4274 003 0073 001), ūdenspievada izbūve (būve ar kadastra apzīmējumu 4274 003 0073 002) un saimniecības ēka (būve ar kadastra apzīmējumu 4274 003 0073 003). Ēku/būvju tiesiskais valdītājs ir NĪ nomnieks mednieku klubs “Lenči”, reģistrācijas nr.40008064635, adrese: Avotu iela 32, Cēsis, Cēsu novads, kuram ir noteiktas pirmpirkuma tiesības. 

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 12400,00 eiro, drošības nauda 1240,00 eiro, dalības maksa 20,00 eiro, minimālais izsoles solis – 100,00 eiro. Izsole notiks 2020.gada 11.februārī plkst.12.00, Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, vai pašvaldības interneta vietnē www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Iesniegt pieteikumus un reģistrēt dalību izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 31.janvārīm,  plkst.12.00.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 26529894.


Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapa


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv