19.02.2019, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • ATCELTAS zemledus makšķerēšanas sacensības
  23. februārī plkst. 10.00 uz Raiskuma ezera ATCELTAS...
 • Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par Rozulas skolas tālāku izmantošanu
  Izsaki savu viedokli - aizpildi anketu!
 • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
  Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
 • Lauksaimnieciskai izmantošanai nomājamās zemes Pārgaujas novadā
  Aicinām pieteikties uz zemes vienībām vai tās daļas nomas tiesībām lauksaimnieciskai izmantošanai ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
629, pašlaik vēro: 18.

Vai esat apmierināts/-a ar autoceļu mehanizētās attīrīšanas no sniega kvalitāti 2018./2019. ziemas sezonā Pārgaujas novadā?
» PAŠVALDĪBA » BĀRIŅTIESA » Nolikums

Apstiprināts

ar Pārgaujas novada domes 20.07.2017.

lēmumu Nr. 130 (protokols Nr. 10, § 17)

 

PĀRGAUJAS NOVADA BĀRIŅTIESAS

N O L I K U M S

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumu” 2. punktu 

1.      VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1.       Pārgaujas novada bāriņtiesa, turpmāk – Bāriņtiesa, ir Pārgaujas novada domes, turpmāk – Dome, izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, publisko tiesību principiem, Domes lēmumiem, domes priekšsēdētāja izdotajiem rīkojumiem un norādījumiem, Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā prioritāri nodrošina bērna vai citas personas ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un tiesisko interešu aizsardzību, kā arī īsteno Bāriņtiesas nolikumā, turpmāk – Nolikums, paredzētās funkcijas un uzdevumus.

1.2.       Bāriņtiesas tiesības un pienākumi, tās darbības tiesiskuma nodrošinājuma  kārtība, kādā var pārsūdzēt Bāriņtiesas izdotos administratīvos aktus vai tās faktisko rīcību, noteikti Bāriņtiesu likumā.

1.3.    Nolikums paredz Bāriņtiesas organizatorisko struktūru, darba organizāciju, apmeklētāju pieņemšanas laikus, kā arī kārtību, kādā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar administratīvās lietas, turpmāk – Lieta, materiāliem.

1.4.    Bāriņtiesas adrese „Pagastmāja”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, LV4146.

1.5.    Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai finanšu līdzekļus piešķir Dome.

1.6.    Bāriņtiesa atrodas Pārgaujas novada domes priekšsēdētāja pakļautībā.

2.      BĀRIŅTIESAS ATBILDĪBA

2.1.       Bāriņtiesas darbības tiesiskumu nodrošina Bāriņtiesas priekšsēdētājs.

2.2.       Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties, izņemot Bāriņtiesu likumā noteiktos lēmumus, kuri stājas spēkā pēc to apstiprināšanas tiesā, un tie ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām.

2.3.       Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

2.4.       Bāriņtiesas darbību bērna un aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizsardzībā uzrauga Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un sniedz tai metodisko palīdzību.

2.5.       Metodisko palīdzību apliecinājumu un citu ar to saistītu uzdevumu izpildīšanā, kā arī mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā Bāriņtiesai sniedz Tieslietu ministrija.

2.6.       Bāriņtiesas uzraudzību finansiālos jautājumos veic Dome.

2.7.       Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā Domei sniedz pārskata ziņojumu par savu darbību, kurš publicējams Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā.

2.8.       Bāriņtiesu arhīva fonda veidošanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas jautājumos kontrolē Latvijas Nacionālā Arhīvu inspekcija.

3.      BĀRIŅTIESAS ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

3.1.       Bāriņtiesu izveido, reorganizē vai likvidē Dome ar savu lēmumu.

3.2.      Bāriņtiesas sastāvā ir priekšsēdētājs un 3 (trīs) Bāriņtiesas locekļi, turpmāk – Bāriņtiesas darbinieki.  Bāriņtiesu ievēlē un Bāriņtiesas sekretāri apstiprina Dome uz 5 (pieciem) gadiem.

3.3.      Bāriņtiesa par izdarītajiem apliecinājumiem iekasē valsts nodevas, kuras ieskaitāmas Pārgaujas novada pašvaldības budžetā.

3.4.      Pamatojoties uz Domes lēmumu, Bāriņtiesa  tiesīga iekasēt maksu par:

3.4.1. ceļa izdevumiem, kas saistīti ar mantojuma saraksta sastādīšanu, testamenta sastādīšanu vai apliecinājuma izdarīšanu ārpus Bāriņtiesas telpām;

3.4.2. pasta un citiem faktiskajiem izdevumiem, kas saistīti ar apliecinājumu izdarīšanu vai citu funkciju veikšanu.

3.5.      Maznodrošinātās, trūcīgās personas (ģimenes) ar Domes lēmumu var tikt atbrīvotas no valsts nodevas samaksas.

3.6.      Bāriņtiesas darba organizāciju reglamentē spēkā esošie ārējie un iekšējie normatīvie akti.

3.7.      Bāriņtiesas priekšsēdētājs ar rīkojumu nosaka Bāriņtiesas darba organizācijai nepieciešamo iekšējo normatīvo aktu izdošanas kārtību.

3.8.      Bāriņtiesas priekšsēdētāja un Bāriņtiesas locekļu kompetenci nosaka Latvijas Republikas likumdošana, Pārgaujas novada pašvaldības nolikums, Bāriņtiesas nolikums, un amatu apraksti. Bāriņtiesas priekšsēdētājs vada Bāriņtiesas darbu, veic pienākumus un uzdevumus saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 46. un 47. pantu.

3.9.      Bāriņtiesas locekļiem amata pienākumus nosaka Bāriņtiesas priekšsēdētājs attiecīgos amata aprakstos.

3.10.  Bāriņtiesas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots Bāriņtiesas loceklis.

3.11.  Bāriņtiesas priekšsēdētāja, Bāriņtiesas locekļu un Bāriņtiesas sekretāra amatalgu un piemaksu apmēru nosaka Dome ar lēmumu.

3.12.  Bāriņtiesas sekretārs raksta Bāriņtiesas sēžu protokolus, noformē lietvedības dokumentus.

3.13.  Kārtējās Bāriņtiesas sēdes notiek, pēc nepieciešamības, ceturtdienās. Ārkārtas sēdes Bāriņtiesas priekšsēdētājs var noteikt jebkurā citā nedēļas darba dienā.

3.14.  Bāriņtiesas sēdes notiek Pārgaujas novada pašvaldības administratīvajā centrā, Raiskuma pagasta pārvaldē vai Straupes pagasta pārvaldē, turpmāk - Bāriņtiesas telpas, atkarībā no tā, kurā administratīvajā teritorijā dzīvo ģimene, kuras Lieta tiek izskatīta.

3.15.  Bāriņtiesa Lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli Bāriņtiesas sēdē.

3.16.  Iesniegumus un dokumentus pieņem un reģistrē Bāriņtiesas darbinieki Bāriņtiesas noteiktajos pieņemšanas laikos.

3.17.  Bāriņtiesas darbiniekiem uz ievēlēšanas laiku izsniedz darba apliecības ar Bāriņtiesu likuma 16. pantā norādītajām amatpersonu tiesībām.

3.18.  Bāriņtiesa darbā izmanto 2 (divu) veidu zīmogus: ar mazā valsts ģerboņa attēlu un Pārgaujas novada bāriņtiesas nosaukumu un apliecinājumu izdarīšanai ar papildinātu mazā valsts ģerboņa attēlu un Pārgaujas novada bāriņtiesas nosaukumu.

3.19.  Bāriņtiesa kārto lietvedību, atbilstoši apstiprinātajam attiecīgā kalendārā gada lietu sarakstam. Arhīva dokumentu glabāšanas vieta noteikta Bāriņtiesas telpās.

3.20.  Bāriņtiesa lietvedībā izmanto ar Bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināta parauga veidlapas.

3.21.  Bāriņtiesas darbinieki amata pienākumu pildīšanai var izmantot Domes autotransporta pakalpojumus.

4.      APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS

4.1.      Bāriņtiesas priekšsēdētājs apmeklētājus pieņem:

4.1.1. pirmdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00;

4.1.2. trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00 un no plkst. 15.00 līdz plkst. 18.00.

4.2.      Bāriņtiesas locekļi apmeklētājus pieņem:

4.2.1.    Raiskuma pagasta pārvaldē:

            pirmdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00;

            trešdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00;

4.2.2.    Pārgaujas novada pašvaldības administratīvajā centrā:

           otrdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 13.00;

           ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00;

4.2.3.    Straupes pagasta pārvaldē:

           pirmdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00,

           piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

5.      KĀRTĪBA, KĀDĀ ADMINISTRATĪVĀ PROCESA DALĪBNIEKI

VAR IEPAZĪTIES AR LIETAS MATERIĀLIEM

5.1.      Ar Bāriņtiesas lietvedībā esošajiem materiāliem var iepazīties:

5.1.1. ar konkrētās Lietas materiāliem, pamatojoties uz Lietas dalībnieka iesniegumu, konkrētā administratīvā procesa dalībnieki un Lietā pieaicināts tulks;

5.1.2. ar visu Bāriņtiesas lietvedībā esošo Lietu materiāliem - prokurors, Labklājības ministrijas norīkots darbinieks, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektors.

5.2.      Ar Lietas materiāliem, nolikuma 5.1.1. punktā minētās personas, var iepazīties Bāriņtiesas darbinieku apmeklētāju pieņemšanas laikos vai citos laikos, iepriekš laiku saskaņojot ar Bāriņtiesas priekšsēdētāju vai viņa pilnvarotu Bāriņtiesas locekli.

5.3.      Ar Lietas materiāliem nolikuma 5.1.2. punktā minētās personas var iepazīties Bāriņtiesas apmeklētāju pieņemšanas laikos, iepriekš vienojoties par konkrētu laiku.

5.4.      Ja ar Lietas materiāliem nav iespējams nodrošināt iepazīšanos pieprasījuma saņemšanas dienā, Bāriņtiesas darbinieki vienojas par citu laiku, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā.

5.5.      Pirms iepazīšanās ar Lietas materiāliem, persona uzrāda Bāriņtiesas darbiniekam personu apliecinošu dokumentu. Bāriņtiesa noskaidro pārstāvības tiesisko pamatu un tā apliecinošo dokumenta kopiju pievieno Lietai. 

5.6.      Personai, kura vēlas iepazīties ar Lietas materiāliem, Bāriņtiesas darbinieki nodrošina iespēju izrakstīt no tās materiāliem nepieciešamo informāciju vai ar tehnisko līdzekļu palīdzību izgatavot nepieciešamo Lietā esošo dokumentu kopijas.

5.7.      Iepazīšanās ar Lietas materiāliem notiek vienīgi Bāriņtiesas telpās Bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē.

5.8.      Dienā, kad Lietu izskata Bāriņtiesas sēdē, iepazīšanās ar tās materiāliem netiek nodrošināta.

5.9.      Bāriņtiesai ir tiesības ar tās zīmogu aizzīmogotā aploksnē ievietot informāciju, kuras izpaušana var kaitēt bērna attīstībai, bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju psiholoģiskā līdzsvara saglabāšanai, ar kuru Lietas dalībniekiem nav tiesību iepazīties.

5.10.  Par personas iepazīšanos ar Lietas materiāliem Bāriņtiesa izdara atzīmi Lietas uzziņas lapā.

6.      NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

6.1.       Ar Pārgaujas novada domes 14.07.2009. lēmumu apstiprinātais (protokols Nr. 2, punkts 1) “Pārgaujas novada bāriņtiesas nolikums” zaudē spēku un Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā apstiprināšanas Domē.

6.2.       Grozījumi Nolikumā izdarāmi, pamatojoties uz Domes vai Bāriņtiesas priekšsēdētāja ierosinājumiem.

 

 

 

Domes priekšsēdētājs H.Vents© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv