27.01.2022, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • SAZINIES AR PAŠVALDĪBU!
    Jautājumus Cēsu novada pašvaldībai varat iesūtīt rakstot uz e-pastu vestule@cesis.lv Atbilde uz jautājumiem tiks sagatavota un nosūtīta uz jūsu norādīto e-pastu!
Karte
Apmeklējumi šodien:
485, pašlaik vēro: 11.

» PĀRVALDE » SOCIĀLAIS DIENESTS » Sociālā dienesta nolikums

APSTIPRINĀTS

ar Pārgaujas novada domes 28.11. 2019. sēdes

 lēmumu Nr. 168 (protokols Nr. 12.,15 §)

 

PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
SOCIĀLĀ DIENESTA

 NOLIKUMS

 

Izdots saskaņā ar likuma Par pašvaldībām

21.panta pirmās daļas 8.punktu

41.panta pirmās daļas 2.punktu

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu1. Vispārīgie noteikumi

1.  Pārgaujas novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk – Dienests) ir Pārgaujas novada pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Pārgaujas novada iedzīvotājiem.

2. Dienestu izveido, reorganizē vai likvidē Pārgaujas novada dome un tas ir reģistrēts atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajai kārtībai sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

3. Dienests savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus un citus normatīvos aktus, Pārgaujas novada normatīvos aktus, izpilddirektora rīkojumus un šo nolikumu.

4. Dienesta darbu metodiski vada Latvijas Republikas Labklājības ministrija.

5. Dienests ir tieši pakļauts Pārgaujas novada pašvaldības Izpilddirektoram.

6. Dienests savas funkcijas veic sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām.

7.  Dienesta uzturēšanas izdevumi, kā arī izdevumi, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, tiek segti no šiem mērķiem paredzētiem pašvaldības līdzekļiem. Dienesta darbības finansēšanai var tikt piesaistīti arī Eiropas Savienības fondu un citi naudas līdzekļi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Finanšu līdzekļus pārvalda Pārgaujas novada pašvaldības Finanšu nodaļa.

8. Dienestam ir noteikta parauga veidlapa ar Pašvaldības ģerboņa attēlu un zīmogs ar Dienesta rekvizītiem. Dienestā tiek lietoti spiedogi ar amata nosaukumu un darbinieka vārdu un uzvārdu.

9. Dienestam ir lietu nomenklatūra, ko izstrādā  Dienesta vadītājs  un saskaņo ar Latvijas Nacionālo arhīvu.

10. Dienesta juridiskā adrese – “Iktes”, Stalbe, Stalbes pag., Pārgaujas nov., LV-4151.

11. Dienesta faktiskā adrese - “Tautas nams”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV 4152.

12. Iedzīvotāju pieņemšanas vietas Pārgaujas novadā:

12.1. Straupe - “Tautas nams”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads LV 4152;

12.2. Stalbe - “Iktes”, Stalbe, Stalbes pag., Pārgaujas nov., LV- 4151;

12.3. Raiskums - „Pagastmāja", Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads LV-4146.

 

2. Dienesta darbības mērķis un  funkcijas

 13.Dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot viņu resursus un iesaistot atbalsta sistēmā, sniegt materiālo atbalstu ģimenēm un personām, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības un  veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, kā arī attīstīt un sniegt Pārgaujas novada teritorijā deklarētajām personām sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darba speciālistu veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

14. Dienesta funkcijas:

14.1. Sociālās palīdzības sniegšana Pārgaujas novada iedzīvotājiem atbilstoši normatīvajiem aktiem;

14.2. sociālo pakalpojumu organizēšana un sniegšana Pārgaujas novadā dzīvojošām personām, ģimenēm un personu grupām atbilstoši ar normatīvajiem aktiem;

14.3. pašvaldības budžeta līdzekļu, kas novirzīti Dienestam sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai, administrēšana;

14.4. dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības piešķiršanas kvalitātes novērtēšana;

14.5. informācijas pieejamības nodrošināšana Pārgaujas novada iedzīvotājiem par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

 

3. Dienesta uzdevumi

15. Lai nodrošinātu šajā nolikumā minēto funkciju izpildi, Dienests veic šādus uzdevumus:

15.1. organizē un koordinē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas procesu, nodrošinot visa veida sociālo vajadzību izvērtēšanu un sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kurām uz to ir tiesības;

15.2. veido atbalsta (izglītojošus, attīstošus u.c.) pasākumus dažādu mērķgrupu socializācijai;

15.3. organizē informatīvo nodrošinājumu publiskajā telpā par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieejamību;

15.4. veicina sadarbību starp valsts un pašvaldības iestādēm, privātpersonām, lai apzinātu pašvaldības iedzīvotājus, kam nepieciešami sociālie pakalpojumi vai sociālā palīdzība;

15.5. pieņem lēmumus par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālo palīdzību un/vai sociālos pakalpojumus;

15.6 nodrošina fizisko personu datu aizsardzību un apstrādi, ievērojot saistošus tiesību aktus;

15.7. izstrādā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības plānus, stratēģijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības veidu ieviešanai pašvaldībā;

15.8 piedalās ar sociālo jomu saistīto projektu izstrādē un finansējuma piesaistē un sadarbībā ar pašvaldību nodrošina sociālās nozares attīstības projektu realizēšanu Pārgaujas novadā atbilstoši tā attīstības stratēģijai;

15.9. sagatavo un iesniedz Pārgaujas novada domei priekšlikumus un budžeta projektus par dienesta sociālo funkciju realizācijai nepieciešamo finansējumu;

15.10. administrē piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu mērķtiecīgu un efektīvu izlietošanu, kas novirzīti dienestam sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības sniegšanai un dienesta funkciju un uzdevumu īstenošanai;

15.11. sagatavo apstiprināšanai Pārgaujas novada domei saistošo noteikumu projektus un citus nepieciešamos dokumentus par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu veidiem, to piešķiršanas kritērijiem;

15.12. sagatavo un iesniedz piekritīgās iestādēs pārskatus un statistiskās atskaites atbilstoši Labklājības ministrijas un citu institūciju noteiktajām prasībām;

15.13. izskata personu iesniegumus un sūdzības, sniedz paskaidrojumus, priekšlikumus, kā arī veic sūdzību izraisošu apstākļu novērtēšanu, ja tie attiecas Dienesta kompetencē esošiem jautājumiem;

15.14. veic citus Dienesta kompetencē esošus uzdevumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Pārgaujas novada domes lēmumiem.

 

4. Dienesta kompetence

16. Ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdot administratīvos aktus.

17. Savas kompetences ietvaros slēdz līgumus ar valsts un pašvaldības iestādēm, privātpersonām, kā arī kontrolēt līgumu izpildi, lai nodrošinātu dienestam noteikto pienākumu izpildi, ievērojot normatīvos aktus, pašvaldības lēmumus un rīkojumus.

18. Atbilstoši savai kompetencei līdzdarboties Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu projektu īstenošanā.

19. Pieprasīt un saņemt metodiskos ieteikumus no Labklājības ministrijas.

 

5. Dienesta darba organizācija

20. Dienests patstāvīgi pieņem lēmumus,  organizē darbus un izstrādā iekšējos normatīvos dokumentus.
21. Dienesta darbu vada  Dienesta vadītājs.
22. Dienesta vadītājam tiešā pakļautībā ir šādi dienesta darbinieki:

            22.1. sociālais darbinieks - 3 vienības
            22.2. sociālais darbinieks darbam ar  ģimenēm un bērniem - 1 vienība
            22.3. sociālās palīdzības organizators - 1 vienība

23. Vecākais aprūpētājs (1 viena vienība) -  tieši pakļauts pašvaldības  izpilddirektoram.

24. Dienesta vadītāju un darbiniekus darbā pieņem  un atbrīvo no darba  Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektors.
25. Dienesta vadītājs:
25.1. nodrošina Dienesta uzdevumu izpildi;

25.2. plāno un organizē Dienesta darbu, nosaka mērķus un uzdevumus, kontrolē to izpildi un darbības tiesiskumu ;

25.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Dienestu, atbilstoši savai kompetencei;

25.4. dod rīkojumus un uzdevumus Dienesta darbiniekiem;

25.5. paraksta dienesta izdotos administratīvos aktus un citus dokumentus atbilstoši savai kompetencei;

25.6. atbild par sociālo darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un supervīziju nodrošināšanu.

25.7. atbild par iekšējās kontroles sistēmas izveidi un darbību. 

26. Dienesta darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Dienesta vadītājam.

 

6. Nobeiguma  noteikumi

27. Dienesta vadītāja izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Pārgaujas novada domei. 

28. Šajā nolikumā neparedzētos jautājumus Dienests risina normatīvo aktu noteiktajā kārtībā,  saskaņā ar Pārgaujas novada domes lēmumiem un pašvaldības administrācijas rīkojumiem.


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv